Ca’n Xicatlà 

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Xicatlà 2022 Blanc de Mantonegro
Varietats: 100% Mantonegro Cabellis
Graduació: 14,5% Alch.
Zona de producció: Vi de la Terra de Mallorca

Viticultura: Parcel·la de 1,01 Ha, situada a la zona del Camí́ Vell de Muro, Binissalem. Vents d’embat, brisa marina suau. Sòls de call vermell, argila caracteritzada pel seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Aquesta parcel·la té un elevat contingut en graves, reduint-se així la retenció d’aigua i augmentant la influència de la mineralitat. Mantonegro Cabellis de 60 anys amb conducció en vas. És un tipus de Mantonegro molt utilitzat a mitjans del s. XX per la seva elevada producció i elevat contingut en sucres. Avui en dia està en desús per la seva maduració fenòlica dispar o desequilibrada, observant-se en el mateix cep raïm blanc, rosat i negre, amb variació anual. El terme Cabellis va ser molt empleat per diversos viticultors de la zona per diferenciar-lo del Mantonegro clàssic, tot i que genètica i legalment s’utilitza exclusivament Mantonegro. Viticultura de mínima intervenció, mantenint la coberta vegetal en èpoques fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per control patogen. Producció anual inferior a 2000kg/Ha.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. Premsat directe en premsa vertical, desfangat estàtic en fred durant 4 dies, amb remoguts diaris. Posteriorment trasbals a botes noves i usades de 500L de roure francès, on es realitzarà la fermentació alcohòlica. Gràcies a l’elevada inèrcia tèrmica de la fusta, les temperatures es mantenen constants fins ben avançada la fase tumultuosa, arribant a temperatures de 22 graus. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi es corregeix al final de la fermentació. No es realitza malolàctica. S’utilitza bentonita com a clarificant natural.

Criança: Es realitza una criança en bota de 500L de roure francès durant 9 mesos i posterior descans en depòsit d’inox durant 1 mes amb les seves lies., amb remoguts diaris saus cada 2-3 dies. Posterior descans en botella durant 4 mesos a temperatura controlada.

Producció: 2800 botelles (75cl) i 30 Màgnum

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Xicatlà 2022 Blanc de Mantonegro
Variedades: 100% Mantonegro Cabellis
Graduación: 14,5% Alch.
Zona de producción: Vi de la Terra de Mallorca

Viticultura: Parcela de 1,01 Ha, situada en la zona del Camí Vell de Muro, en Binissalem. Vientos de embat, brisa marina suave. Suelos de call vermell, arcilla característica por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Esta parcela tiene un alto contenido en gravas, viéndose reducida su retención de agua aumentado la influencia de la mineralidad. Mantonegro Cabellis de 60 años con una formación en vaso. Es tipo de Mantonegro muy usado a mediados del s. XX por su elevada producción y alto contenido en azúcares. Hoy en día está en desuso por su maduración fenólica dispar o desequilibrada, observándose en la misma cepa uvas blancas, rosadas y tintas, con variación año tras año. El término Cabellis fue acuñado por diversos viticultores de la zona para diferenciarlo del Mantonegro clásico, aunque genética y legalmente se utiliza exclusivamente Mantonegro. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual inferior a 2000 kg/Ha.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Prensado directo en prensa vertical, desfangado estático en frio durante 4 días, con removidos diarios. Posterior trasiego a barricas de 500L de roble francés nuevas y usadas, donde se realizará la fermentación alcohólica. Gracias a la elevada inercia térmica de la madera, las temperaturas se mantienen constantes hasta bien entrada la fase tumultuosa, llegando a temperaturas de 22 grados. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino al final de la fermentación. No se realiza maloláctica. Se utiliza bentonita como clarificante natural.

Crianza: En barrica de 500 L de roble francés durante 9 meses y posterior descanso en depósito de inox durante 1 mes con sus propias lias, con removidos suaves cada 2-3 días. Posterior descanso en botella durante 4 meses a temperatura controlada.

Producción: 2800 botellas (75cl) i 30 Magnum

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Xicatlà 2022        Blanc de Mantonegro
Varieties: 100% Mantonegro Cabellis
Alc./Vol.: 14,5% Alch.
Appellation: Vi de la Terra de Mallorca

Viticulture: Parcel of 1,01 hectares located in Camí Vell de Muro, Binissalem. Wind buffets (“embat”), light sea breeze. “Call Vermell” soils, typical red clay due to its richness in non assimilable iron. This parcel has high quantity of gravel, thus for the water retention is affected increasing the influence of minerality. 60-year-old Mantonegro Cabellis in goblet vines. Cabellis was a variety of Mantonegro very used in the mid-20th century, because of its high productivity and sugar concentration. Nowadays, however, it’s in disuse due to the irregular phenolic maturity, giving as a result, on the same plant; white, rose and red grapes, with annual variation. The noun Cabellis was firstly coined by the local vine growers to distinguish it from the regular Mantonegro, even though genetically and legally both are only referred as Mantonegro. Minimum intervention viticulture, leaving the cover crop during cold season, giving advantage to its biodiversity. Minimum treatments, sulphur for pathogenic control.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Directly pressed on vertical press, cold static racking must for four days, with daily shaking on the first harvest date and two days debourbage on second date. Followed by barrelling in 500L new and used French oak barrel where alcoholic fermentation takes place. Thanks to the thermic inertia of wood, temperature remains constant until tumultuous phase, reaching 22oC. No sulphites added during this phase, even though wine is corrected at the end of the fermentation. Malolactic fermentation doesn’t occur. Bentonite used as natural clarifying.

Aging: Takes place in 500L French oak barrel for 9 months. Later on it rests on lees in stainless steal tank for another 1 month, with smooth shaking every 2-3 days. Later on it’s left to rest on bottle for another 4 months at controlled temperature.

Production: 2800 bottles (75cl) and 30 Magnum

Ca’n Xicatlà

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Xicatlà 2021
Blanc de Mantonegro
Varietats: 100% Mantonegro Cabellis
Graduació: 14,0% Alch.
Zona de producció: Vi de la Terra de Mallorca

Viticultura: Parcel·la de 1,01 Ha, situada a la zona del Camí́ Vell de Muro, Binissalem. Vents d’embat, brisa marina suau. Sòls de call vermell, argila caracteritzada pel seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Aquesta parcel·la té un elevat contingut en graves, reduint-se així la retenció d’aigua i augmentant la influència de la mineralitat. Mantonegro Cabellis de 60 anys amb conducció en vas. És un tipus de Mantonegro molt utilitzat a mitjans del s. XX per la seva elevada producció i elevat contingut en sucres. Avui en dia està en desús per la seva maduració fenòlica dispar o desequilibrada, observant-se en el mateix cep raïm blanc, rosat i negre, amb variació anual. El terme Cabellis va ser molt empleat per diversos viticultors de la zona per diferenciar-lo del Mantonegro clàssic, tot i que genètica i legalment s’utilitza exclusivament Mantonegro. Viticultura de mínima intervenció, mantenint la coberta vegetal en èpoques fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per control patogen. Producció anual inferior a 2000kg/Ha.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. Premsat directe en premsa vertical, desfangat estàtic en fred durant 4 dies, amb remoguts diaris. Posteriorment trasbals a botes noves i usades de 500L de roure francès, on es realitzarà la fermentació alcohòlica. Gràcies a l’elevada inèrcia tèrmica de la fusta, les temperatures es mantenen constants fins ben avançada la fase tumultuosa, arribant a temperatures de 22 graus. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi es corregeix al final de la fermentació. No es realitza malolàctica. S’utilitza bentonita com a clarificant natural.

Criança: Es realitza una criança en bota de 500L de roure francès durant 10 mesos i posterior descans en depòsit d’inox durant 1 mes amb les seves lies.

Producció: 1900 botellas (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Xicatlà 2021 Blanc de Mantonegro
Variedades: 100% Mantonegro Cabellis
Graduación: 14,0% Alch.
Zona de producción: Vi de la Terra de Mallorca

Viticultura: Parcela de 1,01 Ha, situada en la zona del Camí Vell de Muro, en Binissalem. Vientos de embat, brisa marina suave. Suelos de call vermell, arcilla característica por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Esta parcela tiene un alto contenido en gravas, viéndose reducida su retención de agua aumentado la influencia de la mineralidad. Mantonegro Cabellis de 60 años con una formación en vaso. Es tipo de Mantonegro muy usado a mediados del s. XX por su elevada producción y alto contenido en azúcares. Hoy en día está en desuso por su maduración fenólica dispar o desequilibrada, observándose en la misma cepa uvas blancas, rosadas y tintas, con variación año tras año. El término Cabellis fue acuñado por diversos viticultores de la zona para diferenciarlo del Mantonegro clásico, aunque genética y legalmente se utiliza exclusivamente Mantonegro. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual inferior a 2000 kg/Ha.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Prensado directo en prensa vertical, desfangado estático en frio durante 4 días, con removidos diarios. Posterior trasiego a barricas de 500L de roble francés nuevas y usadas, donde se realizará la fermentación alcohólica. Gracias a la elevada inercia térmica de la madera, las temperaturas se mantienen constantes hasta bien entrada la fase tumultuosa, llegando a temperaturas de 22 grados. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino al final de la fermentación. No se realiza maloláctica. Se utiliza bentonita como clarificante natural.

Crianza: En barrica de 500 L de roble francés durante 10 meses y posterior descanso en depósito de inox durante 1 mes con sus propias lias.

Producción: 1900 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Xicatlà 2021        Blanc de Mantonegro
Varieties: 100% Mantonegro Cabellis
Alc./Vol.: 14,0% Alch.
Appellation: Vi de la Terra de Mallorca

Viticulture: Parcel of 1,01 hectares located in Camí Vell de Muro, Binissalem. Wind buffets (“embat”), light sea breeze. “Call Vermell” soils, typical red clay due to its richness in non assimilable iron. This parcel has high quantity of gravel, thus for the water retention is affected increasing the influence of minerality. 60-year-old Mantonegro Cabellis in goblet vines. Cabellis was a variety of Mantonegro very used in the mid-20th century, because of its high productivity and sugar concentration. Nowadays, however, it’s in disuse due to the irregular phenolic maturity, giving as a result, on the same plant; white, rose and red grapes, with annual variation. The noun Cabellis was firstly coined by the local vine growers to distinguish it from the regular Mantonegro, even though genetically and legally both are only referred as Mantonegro. Minimum intervention viticulture, leaving the cover crop during cold season, giving advantage to its biodiversity. Minimum treatments, sulphur for pathogenic control.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Directly pressed on vertical press, cold static racking must for four days, with daily shaking on the first harvest date and two days debourbage on second date. Followed by barrelling in 500L new and used French oak barrel where alcoholic fermentation takes place. Thanks to the thermic inertia of wood, temperature remains constant until tumultuous phase, reaching 22oC. No sulphites added during this phase, even though wine is corrected at the end of the fermentation. Malolactic fermentation doesn’t occur. Bentonite used as natural clarifying.

Aging: Takes place in 500L French oak barrel for 10 months. Later on it rests on lees in stainless steal tank for another 1 month.

Production: 1900 bottles (75cl)